Opłaty dodatkowe - Wyciąg z Uchwały nr XXXVI/376/05 Rady Miejskiej Legnicy

ROZDZIAŁ IV


Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny oraz ustalenie wysokości opłaty manipulacyjnej.

§ 25


Podróżny jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w razie :

 • stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozu osób, bagażu lub zwierząt, bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,
 • naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy,
 • spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.


§ 26


1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego normalnego komunikacji miejskiej, stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:

 • jako 50-krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego;
 • jako 40-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu;
 • jako 20-krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
  • rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  • rzeczy i zwierząt wyłączonych z przewozu albo rzeczy i zwierząt dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.
 • jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony w § 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obniża się o 30%.

3. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania odpowiedniego biletu imiennego miesięcznego lub dekadowego (nie dotyczy biletów na okaziciela), bądź uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu to:

 • o ile została pobrana opłata dodatkowa wraz z należnością za przewóz, podlega ona zwrotowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% kwoty ustalonej w § 26 ust. 1 pkt 2,
 • o ile należność opłaty dodatkowej wraz z należnością za przewóz określona została w wystawionym przez kontrolera „Wezwaniu do zapłaty” – ulega umorzeniu, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% kwoty ustalonej w § 26 ust. 1 pkt 2,
 • na wezwaniu do zapłaty winna być umieszczona treść § 26, ust. 2 i 3.


Opracowano na podstawie:
Uchwały nr XXXVI/376/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy