Ważne od 25.06.2019 r.

I. PRZEJAZDY BEZPŁATNE – ULGA GMINNA.

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. HONOROWI OBYWATELE MIASTA LEGNICY Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy wraz z dokumentem tożsamości,
2. UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE POLICJI oraz STRAŻY MIEJSKIEJ Ważna legitymacja służbowa.
3. OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument stwierdzający wiek oraz tożsamość osoby.
4. DZIECI W WIEKU DO 4 LAT Urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka.
5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU ZNACZNYM CAŁKOWICIE NIEZDOLNE DO PRACY ORAZ NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI (DAWNA I GRUPA INWALIDZKA)
 • Orzeczenie lub wypis z orzeczenia wydany przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy, lekarza orzecznika, komisję lekarską ds. inwalidztwa, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, okazywane wraz z dokumentem tożsamości,
 • Legitymacja z odpowiednim wpisem stwierdzająca tożsamość lub okazywana wraz z dowodem tożsamości, wydana przez uprawniony organ emerytalno-rentowy, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiedni związek, komitet, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych,
 • Inny dokument wydany przez właściwy organ potwierdzający niepełnosprawność w stopniu znacznym, określający tożsamość osoby lub okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
6. DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNA OBJĘTA KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM NA TRASIE: MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCE POBYTU DO MIEJSCA KSZTAŁCENIA I MIEJSCA ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DO PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZEGO, DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚRODKA WSPARCIA, ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I Z POWROTEM
 • Ważna legitymacja wydana przez przedszkola, szkoły, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki szkolenia dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
 • Ważna legitymacja szkolna okazywana wraz z orzeczeniem lub wypisem z orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • Ważna legitymacja wydana dla osób do ukończenia 16 roku życia przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • Aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia wydanego dla osób do ukończenia 16 roku życia przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • Aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez uprawniony zespół orzekający,
 • Aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych, wydane przez uprawniony zespół orzekający,
 • Aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wydane przez uprawniony zespół orzekający.
 • Przy przejazdach do ośrodków wsparcia, leczenia, konsultacji – dokumenty okazywane są wraz z zaświadczeniem lub zawiadomieniem odpowiedniej jednostki określającym termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.
 • Dokumenty wymienione w punktach 5 i 6 nie są wymagane w przypadku widocznej niepełnosprawności.
7. OPIEKUN OSOBY, WYMIENIONEJ W PKT 5 i 6 Na podstawie wskazania przez tę osobę.
8. OSOBY POSIADAJĄCE STATUS BEZROBOTNEGO BEZ PRAWA DO ZASIŁKU ZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY – W DNIU WYZNACZONEGO TERMINU WIZYTY W TYM URZĘDZIE LUB W DNIU WYZNACZONEGO PRZEZ TEN URZĄD TERMINU WIZYTY U PRACODAWCY
 • Aktualne zawiadomienie z wpisem „osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku” wydane przez Urząd Pracy wraz z dokumentem tożsamości.
 • Aktualna karta referencyjna z wpisem „ osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku” wydana przez Urząd Pracy wraz z dokumentem tożsamości.
9. POSIADACZE PRAWA JAZDY ORAZ WAŻNEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU W WYZNACZONYM „EUROPEJSKIM DNIU BEZ SAMOCHODU” Prawo jazdy oraz ważny dowód rejestracyjny pojazdu.
10. HONOROWI DAWCY KRWI, KTÓRZY ODDALI HONOROWO PONAD 20 L KRWI (KOBIETY) I PONAD 25 L (MĘŻCZYŹNI) Imienne zaświadczenie wydane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 20 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni) okazywane wraz z dokumentem tożsamości.
11. UCZNIOWIE LEGNICKICH SZKÓŁ: PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW, BRANŻOWYCH SZKÓŁ I i II STOPNIA, TRZYLETNICH SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY, OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH ORAZ LEGNICKICH SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH , W ZAKRESIE PRZEJAZDÓW WYŁĄCZNIE W I STREFIE OPŁAT – STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY Na podstawie ważnej legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek osoby, nie dłużej niż do 21 roku życia.
12. NAUCZYCIELE I OPIEKUNOWIE WYCIECZEK ORAZ ZBIOROWYCH WYJAZDÓW WYCHOWANKÓW LEGNICKICH PRZEDSZKOLI, UCZNIÓW SZKÓŁ, O KTÓRYCH MOWA W PKT 11.; W I STREFIE OPŁAT – STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY. Na podstawie posiadanej przez nauczyciela/wychowawcę/opiekuna podpisanej przez dyrektora szkoły/placówki karty wycieczki zawierającą listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów/ wraz z celem i trasą przejazdu – na trasie przejazdu wycieczki.
13. OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 65 ROK ŻYCIA DO 70 ROKU ŻYCIA, WYŁĄCZNIE W I STREFIE OPŁAT – STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY Na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek oraz tożsamość osoby.
14. DZIECI W WIEKU OD 4 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ, WYŁĄCZNIE W I STREFIE OPŁAT – STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY Na podstawie urzędowego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.


II. PRZEJAZDY ULGOWE - ULGA GMINNA

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. DZIECI W WIEKU OD 4 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ, POZA I STREFĄ OPŁAT – STREFA MIEJSKA LEGNICY Na podstawie urzędowego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
2. UCZNIOWIE SZKÓŁ KRAJOWYCH, INNYCH NIŻ OKREŚLONE W PKT 11 I SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA. Legitymacja szkolna określająca tożsamość i wiek osoby lub okazywana wraz z dokumentem tożsamości określającym wiek osoby.
3. EMERYCI, RENCIŚCI I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB LEKKIM, CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIEZDOLNE DO PRACY (DAWNA II I III GRUPA INWALIDZKA) DO UKOŃCZENIA 65 ROKU ŻYCIA W ZAKRESIE PRZEJAZDÓW WYŁĄCZNIE W I STREFIE OPŁAT – STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY ORAZ DO UKOŃCZENIA 70 ROKU ŻYCIA W I STREFIE OPŁAT – STRFA GMINY, KTÓRA PODPISAŁA Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO I W II STREFIE OPŁAT
 • Legitymacja emeryta lub ważna legitymacja rencisty, wydana przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy, określająca tożsamość lub okazywana z dokumentem tożsamości,
 • Legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, określająca tożsamość lub okazywana wraz z dokumentem tożsamości,
 • Dokument tożsamości okazywany wraz z dowodem należnej emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym emeryt lub rencista korzysta z przejazdu ulgowego,
 • Zaświadczenie wydane przez uprawniony organ emerytalno-rentowy na okoliczność pobierania świadczeń, okazywane wraz z dokumentem tożsamości,
 • Inny dokument potwierdzający niepełnosprawność, określający tożsamość osoby lub okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
4. WSPÓŁMAŁŻONKOWIE, NA KTÓRYCH EMERYCI I RENCIŚCI OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIA RODZINNE, OKREŚLONE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI
 • Aktualne zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy na okoliczność pobierania świadczeń, okazywane wraz z dokumentem tożsamości,
 • Inny aktualny dokument potwierdzający pobieranie świadczeń, okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
5. DOKTORANCI – UCZESTNICY DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Ważna legitymacja doktoranta lub ważna legitymacja uczestnika studiów doktoranckich
6. STUDENCI UCZELNI ZAGRANICZNYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA Ważna legitymacja studencka.
7. DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ I/LUB OSOBY REPRESJONOWANE Z POWODÓW POLITYCZNYCH Na podstawie decyzji wydanej przez Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacji wydanej przez ten Urząd wraz z dowodem tożsamości. Jeżeli legitymacja posiada zdjęcie osoby uprawnionej dokument tożsamości nie jest wymagany.
8. UCZNIOWIE SZKÓŁ OKREŚLONYCH W PKT.11 ODBYWAJĄCY PODRÓŻ NA TERENIE GMIN, KTÓRE PODPISAŁY Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE (POZA I STREFĄ OPŁAT – STREFA MIEJSKA LEGNICY) Na podstawie ważnej legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek osoby, nie dłużej niż do 21 roku życia.


III. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE BILETU RODZINNEGO W I I II STREFIE OPŁAT UPOWAŻNIONE SĄ:

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. RODZINA ZAMIESZKUJĄCA NA TERENIE MIASTA LEGNICY SKŁADAJĄCA SIĘ Z RODZICÓW / RODZICA LUB OPIEKUNÓW / OPIEKUNA I MAJĄCYCH NA UTRZYMANIU TROJE LUB WIĘCEJ DZIECI:
 • W WIEKU DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA
 • W WIEKU DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA, GDY DZIECKO UCZY SIĘ LUB STUDIUJE
 • BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH W PRZYPADKU DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Karta Dużej Rodziny wydana przez Urząd Miasta Legnicy o numerze rozpoczynającym się od cyfr 0262011... łącznie z dokumentem tożsamości.


IV. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA W I I II STREFIE OPŁAT UPRAWNIONE SĄ:

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. OSOBY POSIADAJĄCE WAŻNY BILET WYDANY PRZEZ KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE, UPRAWNIAJĄCY JEGO POSIADACZA DO NIELIMITOWANEJ ILOŚCI PRZEJAZDÓW WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA WSZYSTKIMI LINIAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE LEGNICY A TAKŻE GMIN, KTÓRE PODPISAŁY Z GMINA LEGNICA POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORAZ POCIĄGAMI KOLEI DOLNOŚLĄSKICH NA TRASIE WSKAZANEJ NA BILECIE Bilet zintegrowany Legnica ważny jest z wpisanym imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz naklejonym znaczkiem z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje Dolnośląskie, przez okres miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie wraz z dokumentem tożsamości.


V. UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH:

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. POSŁOWIE I SENATOROWIE RP Ważna legitymacja poselska lub senatorska ,
2. INWALIDZI WOJENNI – WOJSKOWI Książka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez organ rentowy zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
3. PRZEWODNIK TOWARZYSZĄCY INWALIDZIE WOJENNEMU-WOJSKOWEMU ZALICZONEMU DO I GRUPY INWALIDZKIEJ Na podstawie wskazania tej osoby przez inwalidę,
4. CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH I ICH PRZEWODNICY Ważna legitymacja wystawiona przez organ rentowy (przewodnik - na podstawie wskazania przewodnika przez osobę uprawnioną),
5. OSOBY REPRESJONOWANE BĘDĄCE INWALIDAMI Legitymacja osoby represjonowanej z wpisem uprawniającym do ulgi,
6. DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU OD 7 DO 18 LAT NIE OBJĘTA OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM WSKUTEK INWALIDZTWA LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zaświadczenie wydane przez właściwe organy administracji szkolnej.


VI. UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (50%) W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA LEGNICY ORAZ GMIN: KUNICE, MIŁKOWICE, PROCHOWICE:

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. STUDENCI KRAJOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH I WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Ważna legitymacja studencka
2. SŁUCHACZE KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH I NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH Ważna legitymacja słuchacza kolegium
3. KOMBATANCI I OSOBY REPRESJONOWANE NIE BĘDĄCY INWALIDAMI WOJENNYMI LUB WOJSKOWYMI Legitymacja o uprawnieniach kombatanckich lub zaświadczenie wydane przez Urząd ds. kombatantów i osób represjonowanych
4. WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA - POBIERAJĄCY RENTĘ INWALIDZKĄ Z TYTUŁU URAZÓW LUB CHORÓB Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta – rencisty.


VII. UWAGI:
 • Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami komunikacji publicznej (PKS i PKP) lub dokumentów określonych w przepisach szczególnych
 • Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązują również na liniach nocnych.
 • Bilety okresowe 30-dniowe (imienne i na okaziciela) uprawniają również na liniach nocnych.
 • Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie dotyczą opłat za przewóz bagażu (zwierzęcia) z wyłączeniem bagażu i zwierząt, o których mowa w przepisach porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt.
Opracowano na podstawie:
Uchwały nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen i opłat, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy.
Uchwały nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” oraz zmianie niektórych uchwał.
Uchwały nr VIII/72/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp z o. o. w Legnicy
Uchwała nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej Legnicy zmieniająca uchwałę nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy
Uchwały nr IV/57/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy.
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.62.10.2019.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 1 uchwały nr IV/57/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy.
Uchwała nr VIII/126/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy