Obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

CENY BILETÓW

 • I STREFA OPŁAT:
  • STREFA MIEJSKA LEGNICY
  • STREFA GMINY, KTÓRA PODPISAŁA Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 • II STREFA OPŁAT:
  • PRZEKROCZENIE STREFY MIEJSKIEJ LEGNICY i STREFY GMIN, KTÓRE PODPISAŁY Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO


1. CENY BILETÓW JEDNOPRZEJAZDOWYCH.

W I strefie opłat – strefie miejskiej Legnicy bilet ważny w czasie 45 minut od momentu skasowania/zakupu elektronicznego i uprawnia jedną osobę do przejazdu (z przesiadką) w tym czasie autobusem innej linii (zgodnie z § 8 pkt. 1 Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 510/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 października 2020 r.).

RODZAJE BILETÓW
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW
I STREFA
II STREFA
Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:
4,20 zł
8,00 zł *
Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą, w wysokości 50 % ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:
2,10 zł
4,00 zł *
*bilet jednoprzejazdowy dla linii nr „27” upoważnia do przejazdu (w obrębie miasta Legnicy) z przesiadką na dowolną linię, mającą początek na pętli ul. Domejki i odwrotnie.
2. CENY BILETÓW OKRESOWYCH.

BILET 24 - GODZINNY WIELOKROTNEGO PRZEJAZDU
Bilet oznaczony odpowiednią nazwą i nominałem uprawniający jedną osobę do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych w I strefie opłat – strefie miejskiej Legnicy w czasie 24 godzin od momentu skasowania/zakupu elektronicznego.

RODZAJE BILETÓW
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW
I STREFA OPŁAT – STREFA MIEJSKA LEGNICY
Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:
14,00 zł
Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą, w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:
7,00 zł


BILETY OKRESOWE TRZYDZIESTODNIOWE
Uprawniające do nielimitowanej ilości przejazdów na dowolnej linii komunikacyjnej przez okres trzydziestu dni. Mogą być zakupione od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

RODZAJE BILETÓW
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW
I STREFA (wszystkie linie)
II STREFA (jedna linia)
II STREFA (wszystkie linie)
BILET IMIENNY - bilet zawierający dane osobowe pasażera, uprawnionego do korzystania z przewozu.
Bilet normalny - bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:
120,00 zł
150,00 zł*
180,00 zł**
Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą, w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:
60,00 zł
75,00 zł*
90,00 zł**
BILET NA OKAZICIELA - bilet uprawniający pasażera – posiadacza biletu, do korzystania z przewozu.
Bilet normalny - bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:
160,00 zł
-
190,00 zł**
* dla linii nr ”27” możliwość przesiadki na pętli ul. Domejki wyłącznie na linię nr „23” (w obrębie miasta Legnicy) i odwrotnie.
**bilet obowiązuje na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich.
3. CENY BILETU RODZINNEGO

Bilet uprawniający do przejazdu członka Dużej Rodziny.
Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawnione są osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Prezydenta Miasta Legnicy o numerze rozpoczynającym się od cyfr 0262011 ..... wraz z dokumentem tożsamości.

RODZAJE BILETÓW
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW
I STREFA OPŁAT – STREFA MIEJSKA LEGNICY
Jednoprzejazdowy
1,40 zł
Okresowy 30 dniowy imienny na wszystkie linie komunikacyjne
40,00 zł
4. CENA BILETU LEGNICKIEGO UCZNIA

Okresowy, imienny bilet szkolny dla uczniów legnickich szkół: podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ogólnokształcących szkół artystycznych oraz legnickich specjalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na dowolnej linii komunikacyjnej, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek osoby, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
Ważny w I strefie opłat – strefie miejskiej Legnicy przez określoną liczbę dni, począwszy od dnia zakupu.

OKRES WAŻNOŚCI BILETU
(od daty zakupu)
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW
I STREFA OPŁAT – STREFA MIEJSKA LEGNICY
30 dni
45,00 zł
90 dni
90,00 zł
180 dni
180,00 zł
5. CENA BILETU DLA SENIORA

Imienny bilet dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na dowolnej linii komunikacyjnej. Ważny w I strefie opłat – strefie miejskiej Legnicy, przez określoną liczbę dni, począwszy od dnia zakupu. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera, do ukończenia 70 roku życia.

OKRES WAŻNOŚCI BILETU
(od daty zakupu)
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW
I STREFA OPŁAT – STREFA MIEJSKA LEGNICY
30 dni
50,00 zł
90 dni
100,00 zł
180 dni
190,00 zł
6. CENY ZNACZKA DO BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA

Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być Legnica, Legnica Piekary, Jaśkowice Legnickie lub Szczedrzykowice, oraz do nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach komunikacji realizowanej przez operatora przewozów w wybranej strefie taryfowej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).
Bilet zintegrowany Legnica ważny jest z wpisanym imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz naklejonym znaczkiem MPK z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje Dolnośląskie, przez okres miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie. Np. od 23 października do 22 listopada, od 1 marca do 31 marca.

ZNACZKI DO BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW
I STREFA
II STREFA
Normalny - uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:
100,00 zł
134,00 zł
Ulgowy - uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:
50,00 zł
67,00 zł
Rodzinny – uprawniający do korzystania z przewozu osoby posiadające Legnicką Kartę Dużej Rodziny:
40,00 zł
-
7. OPŁATY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT.
W przewozach bagażu i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych we wszystkich strefach cena biletu za każdy bagaż i każde zwierzę osobno stanowi równowartość ceny ulgowego biletu jednoprzejazdowego w I strefie opłat – 2,10 zł.

Opracowano na podstawie:
Uchwały nr XXII/303/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica
Uchwała nr XLVIII/551/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica.

Linia nr „1” - wybrane kursy linii nr „1” przedłużone do miejscowości: Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe trzydziestodniowe (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującymi cenami za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą) z wyłączeniem przystanku Pątnowska-Pętla;
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice (np. Legnica – Pątnów Legnicki lub Szczytniki nad Kaczawą – Legnica lub Pątnowska-Pętla – Bieniowice lub Pątnów Legnicki – Pątnowska-Pętla).

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą) z wyłączeniem przystanku Pątnowska-Pętla;
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „1” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą) z wyłączeniem przystanku Pątnowska-Pętla;
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „8” - wybrane kursy linii nr „8” przedłużone do miejscowości: Rzeszotary, Dobrzejów, Miłogostowice.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe trzydziestodniowe (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującymi cenami za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy przystankami miejscowości Miłogostowice [Gmina Kunice]
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Miłkowice (Rzeszotary, Dobrzejów)
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice lub Miłkowice (np. Legnica – Rzeszotary, Legnica – Dobrzejów lub Dobrzejów – Miłogostowice lub Rzeszotary – Legnica, Miłogostowice - Legnica).

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” wyłącznie pomiędzy przystankami miejscowości Miłogostowice [Gmina Kunice] np. (Miłogostowice/Kościół – Miłogostowice/Nr 4D) oraz pomiędzy miejscowościami Gminy Miłkowice (Rzeszotary, Dobrzejów);
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „8” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” wyłącznie pomiędzy przystankami miejscowości Miłogostowice [Gmina Kunice] np. (Miłogostowice/Kościól – Miłogostowice/Nr 4D) oraz pomiędzy miejscowościami Gminy Miłkowice (Rzeszotary, Dobrzejów);
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „9” relacji Legnica – Gniewomierz – Legnickie Pole – Księginice – Koskowice – Kłębanowice – Taczalin – Księginice - Legnickie Pole – Gniewomierz – Legnica.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe trzydziestodniowe imienne (na jedną lub wszystkie linie),
 • 3) okresowe trzydziestodniowe na okaziciela (na wszystkie linie),
 • 4) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującą w Gminie Legnica Taryfą Przewozową.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Legnickie Pole (od przystanku Nowa Wieś Legnicka – Osiedle, Gniewomierz, Legnickie Pole, Księginice, Koskowice, Kłębanowice, Taczalin, Księginice - Legnickie Pole, Gniewomierz, do przystanku Nowa Wieś Legnicka – Osiedle).
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy, przystanek Nowa Wieś Legnicka - VOSS oraz przekroczenie strefy Gminy Legnickie Pole, przystanek Nowa Wieś Legnicka – Osiedle.

RODZAJE BILETÓW:
 • Bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „9” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Legnickie Pole (od przystanku Nowa Wieś Legnicka – Osiedle, Gniewomierz, Legnickie Pole, Księginice, Koskowice, Kłębanowice, Taczalin, Księginice, Legnickie Pole, Gniewomierz, do przystanku Nowa Wieś Legnicka – Osiedle).
 • Bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „9” na całej jej trasie (bez możliwości przesiadki).
 • Bilet imienny lub na okaziciela, okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „9” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Legnickie Pole (od przystanku Nowa Wieś Legnicka – Osiedle, Gniewomierz, Legnickie Pole, Księginice, Koskowice, Kłębanowice, Taczalin, Księginice - Legnickie Pole, Gniewomierz, do przystanku Nowa Wieś Legnicka – Osiedle).
 • Bilet imienny lub na okaziciela, okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu na wszystkich liniach miejskich i zamiejskich.
 • Bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „10” relacji Pętla Dworzec PKP Legnica – Prochowice (Gromadzyń) i odwrotnie.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY::
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe trzydziestodniowe (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującymi cenami za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Kunice, Spalona, Golanka Górna);
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Prochowice, Gromadzyń, Mierzowice, Lisowice, Golanka Dolna);
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice i Prochowice lub strefy Gmin Legnica – Kunice – Prochowice (np. Legnica – Kunice - Spalona – Prochowice).

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice;
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „10” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice;
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.Linia nr „20” - relacji Legnica ul. Dworcowa/PKP — ul. Witelona — ul. Skarbka —ul. Jaworzyńska — Nowa Wieś Legnicka — Raczkowa — Biskupice — Czarnków — Lubień — Ogonowice — Mikołajowice — Księginice — Legnickie Pole — Biskupice — Raczkowa — Nowa Wieś Legnicka — Legnica ul. Jaworzyńska — ul. Skarbka — ul. Libana — ul. Dworcowa


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe,
 • 2) okresowe trzydziestodniowe imienne (na jedną lub wszystkie linie),
 • 3) okresowe trzydziestodniowe na okaziciela (na wszystkie linie),
 • 4) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującą w Gminie Legnica Taryfą Przewozową.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Legnickie Pole (od przystanku Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Biskupice, Czarnków, Lubień, Ogonowice, Mikołajowice, Księginice, Legnickie Pole, Biskupice, Raczkowa, do przystanku Nowa Wieś Legnicka).
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy, przystanek Jaworzyńska - LSSE oraz przekroczenie strefy Gminy Legnickie Pole, przystanek Nowa Wieś Legnicka.

RODZAJE BILETÓW:
 • Bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „20” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Legnickie Pole (od przystanku Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Biskupice, Czarnków, Lubień, Ogonowice, Mikołajowice, Księginice, Legnickie Pole, Biskupice, Raczkowa, do przystanku Nowa Wieś Legnicka).
 • Bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „20” na całej jej trasie (bez możliwości przesiadki).
 • Bilet imienny lub na okaziciela, okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „20” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Legnickie Pole (od przystanku Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Biskupice, Czarnków, Lubień, Ogonowice, Mikołajowice, Księginice, Legnickie Pole, Biskupice, Raczkowa, do przystanku Nowa Wieś Legnicka).
 • Bilet imienny lub na okaziciela, okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu na wszystkich liniach miejskich i zamiejskich.
 • Bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „23” - wybrane kursy linii nr „23” z pętli przy ul. Domejki przedłużone do miejscowości: Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie, Szczedrzykowice, Dąbie.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe trzydziestodniowe (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującymi cenami za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie),
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Szczedrzykowice, Dąbie),
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice i Prochowice (np. Legnica – Grzybiany lub Piotrówek – Legnica) lub (Dąbie – Grzybiany) lub (Szczedrzykowice – Legnica).

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie) lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Szczedrzykowice - Dąbie);
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „23” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie) lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Szczedrzykowice - Dąbie);
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „27” relacji Legnica Pętla Domejki – Ulesie i odwrotnie.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe trzydziestodniowe (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującymi cenami za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Miłkowice (Ulesie, Lipce) oraz Pętlą Domejki;
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Miłkowice.

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „27” na trasie Ulesie – Pętla Domejki;
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat dla linii nr „27” upoważnia do przejazdu (w obrębie miasta Legnicy) z przesiadką na dowolną linię, mającą początek na pętli ul. Domejki i odwrotnie, pod warunkiem dokonania skasowania biletu w każdym autobusie;
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przesiadki na pętli ul. Domejki wyłącznie na linię nr „23” (w obrębie miasta Legnicy) i odwrotnie.
 • bilet imienny okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „27” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „27” na trasie Ulesie – Pętla Domejki;
 • bilet na okaziciela okresowy trzydziestodniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „27” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy