I KOMUNIKACJA MIEJSKA:

 • I STREFA OPŁAT:
  • STREFA MIEJSKA LEGNICY
  • STREFA GMINY, KTÓRA PODPISAŁA Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIE MIEDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 • II STREFA OPŁAT:
  • PRZEKROCZENIE STREFY MIEJSKIEJ LEGNICY I STREFY GMIN. KTÓRE PODPISAŁY Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIE MIEDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO


1. BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE.

Rodzaj strefy opłat
Ceny biletów
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
I strefa opłat
3,00 zł
1,50 zł
1,50 zł
II strefa opłat
4,60 zł
2,30 zł
2,30 zł


2. BILETY CAŁODZIENNE WIELOKROTNEGO PRZEJAZDU, WYŁĄCZNIE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY, Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH, OZNACZONE ODPOWIEDNIM NOMINAŁEM I NAZWĄ.

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Bilet całodzienny 24 godzinny
9,00 zł
4,50 zł
4,50 zł

bilet o nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych w I-szej strefie opłat w czasie 24 godzin od momentu skasowania (z wyłączeniem linii specjalnych).

3. BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE „IMIENNE” ( Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH).

Rodzaj biletu
/ Strefa opłat
Ceny biletów
Ważny we wszystkie dni miesiąca
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Na jedną linię
Na wszystkie linie
Na jedną linię
Na wszystkie linie
Na jedną linię
Na wszystkie linie
I strefa opłat
76 zł
100 zł
38 zł
50 zł
38 zł
50 zł
II strefa opłat
114 zł
140 zł
57 zł
70 zł
57 zł
70 zł

4. BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE „NA OKAZICIELA” NA WSZYSTKIE LINIE KOMUNIKACYJNE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY (Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH), UPRAWNIAJĄCE DO PRZEJAZDÓW WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA.

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Wszystkie linie w strefie miejskiej legnicy we wszystkie dni miesiąca
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Bilet „na okaziciela”
118 zł
59 zł
59 zł


4a. BILETY RODZINNE WAŻNE W I-SZEJ I II-GIEJ STREFIE OPŁAT

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Okresowe 30 dniowe na wszystkie linie komunikacyjne uprawniające do przejazdów we wszystkie dni miesiaca
30 zł
Jednorazowe
1 zł

1. Bilet rodzinny - bilet uprawniający do przejazdu członka dużej rodziny.
2. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawnione są osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wydanej wyłącznie przez Urząd Miasta Legnicy o numerze rozpoczynającym się od cyfr 0262011 ..... - wzór karty poniżej) wraz z dowodem tożsamości.

4b. ZNACZKI DO BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA.

Strefy opłat
Cena znaczka
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Rodzinny
I strefa opłat
76zł
38 zł
38 zł
30 zł
II strefa opłat
114 zł
57 zł
57 zł

1. Bilet zintegrowany Legnica ważny jest z wpisanym imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz naklejonym znaczkiem z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje Dolnośląskie, przez okres miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie.
Np. od 23 października do 22 listopada, od 1 marca do 31 marca
2. za zgubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione znaczki uiszczonych należności nie zwraca się i nie wydaje duplikatów.

5. OPŁATY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT.
W przewozach bagażu i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych w dwóch strefach opłat, cena biletu wynosi 1,50 zł za każdy bagaż i za każde zwierzę osobno.

UWAGA !
1. Bilet jednoprzejazdowy w I strefie miejskiej Legnicy ważny jest przez okres 45 minut od momentu skasowania i uprawnia jedną osobę do przejazdu (z przesiadką) w tym czasie autobusem innej linii.
2. Bilet całodzienny całodobowy upoważnia jedną osobę do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych I strefie miejskiej Legnicy w czasie 24 godzinnym od momentu skasowania biletu.
3.Bilety okresowe 30-dniowe (imienne i na okaziciela) uprawniają również do przejazdów na liniach nocnych.
4.Rozpoczęcie ważności biletu jednoprzejazdowego lub całodziennego następuje z chwilą jego niezwłocznego i skutecznego skasowania lub w momencie nabycia biletu u kierowcy. przez pojęcie niezwłocznie – należy rozumieć wykonanie tej czynności jako pierwszej po wejściu do autobusu.
5.Bilet okresowy jest biletem o niekontrolowanej ilości przejazdów.
6.Bilet okresowy-trzydziestodniowy („imienny” lub na „okaziciela”) może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej przez pasażera (bez możliwości zakupu z datą wsteczną) i uprawnia do przejazdu przez okres trzydzietu dni włącznie z określoną na bilecie datą ważności.

Opracowano na podstawie:
Uchwały nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy.
Uchwały nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” oraz zmianie niektórych uchwał.
Uchwały nr VIII/72/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp z o. o. w Legnicy.
Uchwały nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy.
Zarządzenia nr 129/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy autobusami MPK sp z o.o. na linii "C".

Dodatkowe dokumenty :

Linia nr „1” - wybrane kursy linii nr „1” przedłużone do miejscowości: Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY::
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe 30-dniowe imienne (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującą w Gminie Legnica Taryfą Przewozową.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą) z wyłączeniem przystanku Pątnowska-Pętla;
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice (np. Legnica – Pątnów Legnicki lub Szczytniki nad Kaczawą – Legnica lub Pątnowska-Pętla – Bieniowice lub Pątnów Legnicki – Pątnowska-Pętla).

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą) z wyłączeniem przystanku Pątnowska-Pętla;
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą) z wyłączeniem przystanku Pątnowska-Pętla;
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „1” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „1” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „8” - wybrane kursy linii nr „8” przedłużone do miejscowości: Dobrzejów, Miłogostowice.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe 30-dniowe imienne (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującą w Gminie Legnica Taryfą Przewozową.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy przystankami miejscowości Miłogostowice - Gminy Kunice
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice lub Miłkowice (np. Legnica – Dobrzejów lub Dobrzejów – Miłogostowice lub Miłogostowice - Legnica).

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” wyłącznie pomiędzy przystankami miejscowości Miłogostowice - Gminy Kunice np. (Miłogostowice/Kościół – Miłogostowice/Nr 4D);
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” wyłącznie pomiędzy przystankami miejscowości Miłogostowice - Gminy Kunice np. (Miłogostowice/Kościól – Miłogostowice/Nr 4D);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „8” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „8” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • – bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „10” relacji Pętla Dworzec PKP Legnica – Prochowice (Mierzowice) i odwrotnie.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY::
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe 30-dniowe imienne (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującą w Gminie Legnica Taryfą Przewozową.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Kunice, Spalona, Golanka Górna);
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Prochowice, Mierzowice, Lisowice, Golanka Dolna);
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice i Prochowice lub strefy Gmin Legnica – Kunice – Prochowice (np. Legnica – Kunice - Spalona – Prochowice).

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice;
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice;
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „10” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „10” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „23” - wybrane kursy linii nr „23” z pętli przy ul. Domejki przedłużone do miejscowości: Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie, Szczedrzykowice, Dąbie.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe 30-dniowe imienne (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującą w Gminie Legnica Taryfą Przewozową.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie,
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Szczedrzykowice, Dąbie),
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Kunice i Prochowice (np. Legnica – Grzybiany lub Piotrówek – Legnica) lub (Dąbie – Grzybiany) lub (Szczedrzykowice – Legnica).

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie) lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Szczedrzykowice - Dąbie);
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Kunice (Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie) lub wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Prochowice (Szczedrzykowice - Dąbie);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „23” na całej trasie (bez możliwości przesiadki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „23” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Linia nr „27” relacji Legnica Pętla Domejki – Ulesie i odwrotnie.


NA LINII OBOWIĄZUJĄ BILETY:
 • 1) jednoprzejazdowe;
 • 2) okresowe 30-dniowe imienne (na jedną lub wszystkie linie);
 • 3) zintegrowane Legnica, zgodnie z obowiązującą w Gminie Legnica Taryfą Przewozową.

STREFY OPŁAT:
 • I strefa opłat – strefa pomiędzy miejscowościami Gminy Miłkowice (Ulesie, Lipce) oraz Pętlą Domejki;
 • II strefa opłat – przekroczenie strefy miejskiej Legnicy oraz strefy Gminy Miłkowice.

RODZAJE BILETÓW:
 • bilet jednoprzejazdowy w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „27” na trasie Ulesie – Pętla Domejki;
 • bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu na trasie Ulesie – Pętla Domejki, z jednokrotną przesiadką na dowolną linię komunikacyjną mającą początek trasy na Pętli Domejki i odwrotnie, pod warunkiem dokonania skasowania biletu w każdym autobusie;
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w I strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „27” wyłącznie pomiędzy miejscowościami Gminy Miłkowice (Ulesie, Lipce)oraz Pętlą Domejki);
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na jedną linię w II strefie opłat upoważnia do przejazdu wyłącznie linią nr „27” na trasie Ulesie – Pętla Domejki, z dalszą przesiadką wyłącznie na linię nr „23” w strefie miejskiej Legnicy i odwrotnie.
 • bilet imienny okresowy 30-dniowy na wszystkie linie w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr „27” oraz wszystkimi liniami w strefie miejskiej Legnicy;
 • bilet zintegrowany Legnica jest biletem z II strefy opłat, zakupionym w kasie Kolei Dolnośląskich, obowiązującym w autobusach MPK Legnica oraz pociągach Kolei Dolnośląskich.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy