I KOMUNIKACJA MIEJSKA:

 • I STREFA OPŁAT:
  • STREFA MIEJSKA LEGNICY
  • STREFA GMINY, KTÓRA PODPISAŁA Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIE MIEDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 • II STREFA OPŁAT:
  • PRZEKROCZENIE STREFY MIEJSKIEJ LEGNICY I STERY GMIN. KTÓRE PODPISAŁY Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIE MIEDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO


1. BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE.

Rodzaj strefy opłat
Ceny biletów
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
I strefa opłat
3,00 zł
1,50 zł
1,50 zł
II strefa opłat
4,60 zł
2,30 zł
2,30 zł

BILET JEDNOPRZEJAZDOWY dla linii nr „27” w II strefie opłat upoważnia do przejazdu na trasie Ulesie – Pętla Domejki,
z jednokrotną przesiadką na dowolną linię komunikacyjną mającą początek trasy na Pętli Domejki i odwrotnie, pod warunkiem skasowania biletu w każdym autobusie.


2. BILETY CAŁODZIENNE WIELOKROTNEGO PRZEJAZDU, WYŁĄCZNIE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY, Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH, OZNACZONE ODPOWIEDNIM NOMINAŁEM I NAZWĄ.

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Bilet całodzienny 24 godzinny
9,00 zł
4,50 zł
4,50 zł

bilet o nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych w I-szej strefie opłat w czasie 24 godzin od momentu skasowania (z wyłączeniem linii specjalnych).
3. BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE „IMIENNE” ( Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH).

Rodzaj biletu
/ Strefa opłat
Ceny biletów
Ważny we wszystkie dni miesiąca
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Na jedną linię
Na wszystkie linie
Na jedną linię
Na wszystkie linie
Na jedną linię
Na wszystkie linie
I strefa opłat
76 zł
100 zł
38 zł
50 zł
38 zł
50 zł
II strefa opłat
114 zł
140 zł
57 zł
70 zł
57 zł
70 zł

1) bilet 30-dniowy na jedną linię w II strefie opłat dla linii nr „27” obowiązuje na trasie Ulesie – Pętla Domejki, z dalszą przesiadką na linię nr „23” w strefie miasta Legnicy i odwrotnie.
2) bilet 30-dniowy na wszystkie linie w II strefie opłat obowiązuje przy przejazdach wszystkimi liniami I-szej i II-giej strefy opłat

4. BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE „NA OKAZICIELA” NA WSZYSTKIE LINIE KOMUNIKACYJNE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY (Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH), UPRAWNIAJĄCE DO PRZEJAZDÓW WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA.

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Wszystkie linie w strefie miejskiej legnicy we wszystkie dni miesiąca
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Bilet „na okaziciela”
118 zł
59 zł
59 zł
4a. BILETY RODZINNE WAŻNE W I-SZEJ I II-GIEJ STREFIE OPŁAT

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Okresowe 30 dniowe na wszystkie linie komunikacyjne uprawniające do przejazdów we wszystkie dni miesiaca
30 zł
Jednorazowe
1 zł

1. Bilet rodzinny - bilet uprawniający do przejazdu członka dużej rodziny.
2. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawnione są osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wydanej wyłącznie przez Urząd Miasta Legnicy o numerze rozpoczynającym się od cyfr 0262011 ..... - wzór karty poniżej) wraz z dowodem tożsamości.

4b. ZNACZKI DO BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA.

Strefy opłat
Cena znaczka
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Rodzinny
I strefa opłat
76zł
38 zł
38 zł
30 zł
II strefa opłat
114 zł
57 zł
57 zł

1. Bilet zintegrowany Legnica ważny jest z wpisanym imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz naklejonym znaczkiem z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje Dolnośląskie, przez okres miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie.
Np. od 23 października do 22 listopada, od 1 marca do 31 marca
2. za zgubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione znaczki uiszczonych należności nie zwraca się i nie wydaje duplikatów.

5. OPŁATY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT.
W przewozach bagażu i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych w dwóch strefach opłat, cena biletu wynosi 1,50 zł za każdy bagaż i za każde zwierzę osobno.

UWAGA !
1. Bilet jednoprzejazdowy w I strefie miejskiej Legnicy ważny jest przez okres 45 minut od momentu skasowania i uprawnia jedną osobę do przejazdu (z przesiadką) w tym czasie autobusem innej linii.
2. Bilet całodzienny całodobowy upoważnia jedną osobę do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych I strefie miejskiej Legnicy w czasie 24 godzinnym od momentu skasowania biletu.
3.Bilety okresowe 30-dniowe (imienne i na okaziciela) uprawniają również do przejazdów na liniach nocnych.
4.Rozpoczęcie ważności biletu jednoprzejazdowego lub całodziennego następuje z chwilą jego niezwłocznego i skutecznego skasowania lub w momencie nabycia biletu u kierowcy. przez pojęcie niezwłocznie – należy rozumieć wykonanie tej czynności jako pierwszej po wejściu do autobusu.
5.Bilet okresowy jest biletem o niekontrolowanej ilości przejazdów.
6.Bilet okresowy-trzydziestodniowy („imienny” lub na „okaziciela”) może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej przez pasażera (bez możliwości zakupu z datą wsteczną) i uprawnia do przejazdu przez okres trzydzietu dni włącznie z określoną na bilecie datą ważności.

II. NA LINIE ZAMIEJSKIE:

Z LEGNICY DO NIEKTÓRYCH MIEJSCOWOŚCI PRZYLEGŁYCH:

Normalny
Ulgowy
Grzybiany
4,70 zł
2,40 zł
KUNICE
4,20 zł
2,10 zł
PROCHOWICE
4,90 zł
2,45 zł

 • Cena biletu za przewóz bagażu ręcznego ( nie dotyczy bagażu ręcznego nie przekraczającego w żadnym z wymiarów: 60 cm x 40 cm x 20 cm) na liniach zamiejskich wynosi 4,00 zł
 • Za sprzedaż w autobusie biletu jednoprzejazdowego uprawniającego do przejazdu lub przewozu bagażu (zwierzęcia) pobiera się oplatę dodatkową od każdego nabytego biletu w wysokości 0,20 zł.

 • Opracowano na podstawie:
  Uchwały nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy.
  Uchwały nr 2/2014 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w Legnicy z 18 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia w życie „Taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt w komunikacji zamiejskiej MPK sp. z o. o. w Legnicy” oraz „Uprawnień do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji zamiejskiej MPK sp. z o. o. w Legnicy”.
  Uchwały nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” oraz zmianie niektórych uchwał.
  Uchwały nr VIII/72/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp z o. o. w Legnicy.
  Uchwały nr XIV/129/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy.
  Zarządzenia nr 129/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy autobusami MPK sp z o.o. na linii "C".

  Dodatkowe dokumenty :
  Ceny biletów dla linii podmiejskiej nr 10 (obowiązuje od 18.05.2014)
  BILETY JEDNORAZOWE
  Legnica
  4,20 Kunice
  4,70 4,00 Spalona
  4,70 4,00 4,00 Golanka-Górna
  4,70 4,20 4,00 4,00 Golanka-Dolna
  4,90 4,70 4,20 4,20 4,00 Prochowice
  5,10 4,70 4,20 4,20 4,20 4,00 Lisowice
  Mierzowice
  BILETY JEDNORAZOWE ULGOWE (ulga komercyjna 50%)
  Legnica
  2,10 Kunice
  2,40 2,00 Spalona
  2,40 2,00 2,00 Golanka-Górna
  2,40 2,10 2,00 2,00 Golanka-Dolna
  2,45 2,40 2,10 2,10 2,00 Prochowice
  2,60 2,40 2,10 2,10 2,10 2,00 Lisowice
  Mierzowice
  BILETY JEDNORAZOWE ULGOWE (ulga ustawowa 51%)
  Legnica
  2,06 Kunice
  2,30 1,96 Spalona
  2,30 1,96 1,96 Golanka-Górna
  2,30 2,06 1,96 1,96 Golanka-Dolna
  2,40 2,30 2,06 2,06 1,96 Prochowice
  2,50 2,30 2,06 2,06 2,06 1,96 Lisowice
  Mierzowice
  BILET MIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  108,00 Kunice
  115,00 104,00 Spalona
  115,00 104,00 104,00 Golanka-Górna
  115,00 108,00 104,00 104,00 Golanka-Dolna
  120,00 115,00 108,00 108,00 104,00 Prochowice
  130,00 115,00 108,00 108,00 108,00 104,00 Lisowice
  Mierzowice
  BILET MIESIĘCZNY ULGOWY (ulga ustawowa 33%) NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  72,36 Kunice
  77,05 69,68 Spalona
  77,05 69,68 69,68 Golanka-Górna
  77,05 72,36 69,68 69,68 Golanka-Dolna
  80,40 77,05 72,36 72,36 69,68 Prochowice
  87,10 77,05 72,36 72,36 72,36 69,68 Lisowice
  Mierzowice
  BILET MIESIĘCZNY ULGOWY (ulga ustawowa 37%) NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  68,04 Kunice
  72,45 65,52 Spalona
  72,45 65,52 65,52 Golanka-Górna
  72,45 68,04 65,52 65,52 Golanka-Dolna
  75,60 72,45 68,04 68,04 65,52 Prochowice
  81,90 72,45 68,04 68,04 68,04 65,52 Lisowice
  Mierzowice
  BILET MIESIĘCZNY ULGOWY (ulga ustawowa 49%) NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  55,08 Kunice
  58,65 53,04 Spalona
  58,65 53,04 53,04 Golanka-Górna
  58,65 55,08 53,04 53,04 Golanka-Dolna
  61,20 58,65 55,08 55,08 53,04 Prochowice
  66,30 58,65 55,08 55,08 55,08 53,04 Lisowice
  Mierzowice
  BILET MIESIĘCZNY ULGOWY (ulga ustawowa 51%) NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  52,92 Kunice
  56,35 50,96 Spalona
  56,35 50,96 50,96 Golanka-Górna
  56,35 52,92 50,96 50,96 Golanka-Dolna
  58,80 56,35 52,92 52,92 50,96 Prochowice
  63,70 56,35 52,92 52,92 52,92 50,96 Lisowice
  Mierzowice
  Ceny biletów dla części podmiejskiej linii 23 (obowiązuje od 18.05.2014)
  BILETY JEDNORAZOWE
  Legnica
  4,20 Ziemnice lecznica / Ogródki działkowe I
  4,70 4,00 Zimnice / Ogródki działkowe II
  4,70 4,00 4,00 Grzybiany
  4,90 4,00 4,00 4,00 Rosochata
  4,90 4,20 4,20 4,20 4,00 Jaśkowice Legnickie
  Piotrówek
  BILETY JEDNORAZOWE ULGOWE (ulga komercyjna 50%)
  Legnica
  2,10 Ziemnice lecznica / Ogródki działkowe I
  2,40 2,00 Zimnice / Ogródki działkowe II
  2,40 2,00 2,00 Grzybiany
  2,45 2,00 2,00 2,00 Rosochata
  2,45 2,10 2,10 2,10 2,00 Jaśkowice Legnickie
  Piotrówek
  BILETY JEDNORAZOWE ULGOWE (ulga ustawowa 51%)
  Legnica
  2,06 Ziemnice lecznica / Ogródki działkowe I
  2,30 1,96 Zimnice / Ogródki działkowe II
  2,30 1,96 1,96 Grzybiany
  2,40 1,96 1,96 1,96 Rosochata
  2,40 2,06 2,06 2,06 1,96 Jaśkowice Legnickie
  Piotrówek
  BILET MIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  108,00 Ziemnice lecznica / Ogródki działkowe I
  115,00 104,00 Zimnice / Ogródki działkowe II
  115,00 104,00 104,00 Grzybiany
  120,00 104,00 104,00 104,00 Rosochata
  120,00 108,00 108,00 108,00 104,00 Jaśkowice Legnickie
  Piotrówek
  BILET MIESIĘCZNY ULGOWY (ulga ustawowa 33%) NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  72,36 Ziemnice lecznica / Ogródki działkowe I
  77,05 69,68 Zimnice / Ogródki działkowe II
  77,05 69,68 69,68 Grzybiany
  80,40 69,68 69,68 69,68 Rosochata
  80,40 72,36 72,36 72,36 69,68 Jaśkowice Legnickie
  Piotrówek
  BILET MIESIĘCZNY ULGOWY (ulga ustawowa 37%) NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  68,04 Ziemnice lecznica / Ogródki działkowe I
  72,45 65,52 Zimnice / Ogródki działkowe II
  72,45 65,52 65,52 Grzybiany
  75,60 65,52 65,52 65,52 Rosochata
  75,60 68,04 68,04 68,04 65,52 Jaśkowice Legnickie
  Piotrówek
  BILET MIESIĘCZNY ULGOWY (ulga ustawowa 49%) NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  55,08 Ziemnice lecznica / Ogródki działkowe I
  58,65 53,04 Zimnice / Ogródki działkowe II
  58,65 53,04 53,04 Grzybiany
  61,20 53,04 53,04 53,04 Rosochata
  61,20 55,08 55,08 55,08 53,04 Jaśkowice Legnickie
  Piotrówek
  BILET MIESIĘCZNY ULGOWY (ulga ustawowa 51%) NA WSZYSTKIE DNI
  Legnica
  52,92 Ziemnice lecznica / Ogródki działkowe I
  56,35 50,96 Zimnice / Ogródki działkowe II
  56,35 50,96 50,96 Grzybiany
  58,80 50,96 50,96 50,96 Rosochata
  56,80 52,92 52,92 52,92 50,96 Jaśkowice Legnickie
  Piotrówek
  Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy