I. PRZEJAZDY BEZPŁATNE - ULGA GMINNA

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. HONOROWI OBYWATELE MIASTA LEGNICY Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy wraz z dokumentem tożsamości.
2. UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE POLICJI oraz STRAŻY MIEJSKIEJ Ważna legitymacja służbowa.
3. OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 LAT ŻYCIA Dokument stwierdzający wiek oraz tożsamość osoby.
4. DZIECI W WIEKU DO 4 LAT Urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka.
5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU ZNACZNYM CAŁKOWICIE NIEZDOLNE DO PRACY ORAZ NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI (DAWNA I GRUPA INWALIDZKA)
 • Orzeczenie lub wypis z orzeczenia wydany przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy, lekarza orzecznika, komisję lekarską ds. inwalidztwa, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, okazywane wraz z dokumentem tożsamości,
 • Legitymacja z odpowiednim wpisem stwierdzająca tożsamość lub okazywana wraz z dowodem tożsamości, wydana przez uprawniony organ emerytalno-rentowy, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiedni związek, komitet, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych,
 • Inny dokument wydany przez właściwy organ potwierdzający niepełnosprawność w stopniu znacznym, określający tożsamość osoby lub okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
6. DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNA OBJĘTA KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM NA TRASIE: MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCE POBYTU DO MIEJSCA KSZTAŁCENIA I MIEJSCA ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DO PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZEGO, DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚRODKA WSPARCIA, ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I Z POWROTEM
 • Ważna legitymacja wydana przez przedszkola, szkoły, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki szkolenia dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
 • Ważna legitymacja szkolna okazywana wraz z orzeczeniem lub wypisem z orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • Ważna legitymacja wydana dla osób do ukończenia 16 roku życia przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • Aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia wydanego dla osób do ukończenia 16 roku życia przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • Aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez uprawniony zespół orzekający,
 • Aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych, wydane przez uprawniony zespół orzekający,
 • Aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wydane przez uprawniony zespół orzekający.
 • Przy przejazdach do ośrodków wsparcia, leczenia, konsultacji – dokumenty okazywane są wraz z zaświadczeniem lub zawiadomieniem odpowiedniej jednostki określającym termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.
 • Dokumenty wymienione w punktach 5 i 6 nie są wymagane w przypadku widocznej niepełnosprawności.
7. OPIEKUN OSOBY, WYMIENIONEJ W PKT 5 i 6 Na podstawie wskazania przez tę osobę.
8. OSOBY POSIADAJĄCE STATUS BEZROBOTNEGO BEZ PRAWA DO ZASIŁKU ZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY – W DNIU WYZNACZONEGO TERMINU WIZYTY W TYM URZĘDZIE LUB W DNIU WYZNACZONEGO PRZEZ TEN URZĄD TERMINU WIZYTY U PRACODAWCY
 • Aktualne zawiadomienie z wpisem „osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku” wydane przez Urząd Pracy wraz z dokumentem tożsamości.
 • Aktualna karta referencyjna z wpisem „ osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku” wydana przez Urząd Pracy wraz z dokumentem tożsamości.
9. POSIADACZE PRAWA JAZDY ORAZ WAŻNEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU W WYZNACZONYM „EUROPEJSKIM DNIU BEZ SAMOCHODU” Prawo jazdy oraz ważny dowód rejestracyjny pojazdu.
10. HONOROWI DAWCY KRWI, KTÓRZY ODDALI HONOROWO PONAD 20 L KRWI (KOBIETY) I PONAD 25 L (MĘŻCZYŹNI) Imienne zaświadczenie wydane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 20 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni) okazywane wraz z dokumentem tożsamości.


II. PRZEJAZDY ULGOWE - ULGA GMINNA

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. DZIECI OD 4 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka.
2. UCZNIOWIE SZKÓŁ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA Legitymacja szkolna określająca tożsamość i wiek osoby lub okazywana wraz z dokumentem tożsamości określającym wiek osoby.
3. EMERYCI, RENCIŚCI, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB LEKKIM, CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIEZDOLNE DO PRACY (DAWNA II I III GRUPA INWALIDZKA) DO UKOŃCZENIA 70 ROKU ŻYCIA
 • Legitymacja emeryta lub ważna legitymacja rencisty, wydana przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy, określająca tożsamość lub okazywana z dokumentem tożsamości,
 • Legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, określająca tożsamość lub okazywana wraz z dokumentem tożsamości,
 • Dokument tożsamości okazywany wraz z dowodem należnej emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym emeryt lub rencista korzysta z przejazdu ulgowego,
 • Zaświadczenie wydane przez uprawniony organ emerytalno-rentowy na okoliczność pobierania świadczeń, okazywane wraz z dokumentem tożsamości,
 • Inny dokument potwierdzający niepełnosprawność, określający tożsamość osoby lub okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
4. WSPÓŁMAŁŻONKOWIE, NA KTÓRYCH EMERYCI I RENCIŚCI OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIA RODZINNE, OKREŚLONE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI
 • Aktualne zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy na okoliczność pobierania świadczeń, okazywane wraz z dokumentem tożsamości,
 • Inny aktualny dokument potwierdzający pobieranie świadczeń, okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
5. DOKTORANCI – UCZESTNICY DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Ważna legitymacja doktoranta lub ważna legitymacja uczestnika studiów doktoranckich
6. STUDENCI UCZELNI ZAGRANICZNYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA Ważna legitymacja studencka
7. DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ I/LUB OSOBY REPRESJONOWANE Z POWODÓW POLITYCZNYCH Na podstawie decyzji wydanej przez Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacji wydanej przez ten Urząd wraz z dokumentem tożsamości. Jeżeli legitymacja posiada zdjęcie osoby uprawnionej dokument tożsamości nie jest wymagany.


III. PRZEJAZDY NA PODSTAWIE BILETU RODZINNEGO

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. RODZINA ZAMIESZKUJĄCA NA TERENIE MIASTA LEGNICY SKŁADAJĄCA SIĘ Z RODZICÓW / RODZICA LUB OPIEKUNÓW / OPIEKUNA I MAJĄCYCH NA UTRZYMANIU TROJE LUB WIĘCEJ DZIECI:

- W WIEKU DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA
- W WIEKU DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA, GDY DZIECKO UCZY SIĘ LUB STUDIUJE
- BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH W PRZYPADKU DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
 • Karta Dużej Rodziny wydana przez Urząd Miasta Legnicy o numerze rozpoczynającym się od cyfr 0262011... łącznie z dokumentem tożsamości.


IV. PRZEJAZDY NA PODSTAWIE BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. Osoby posiadające ważny bilet zintegrowany Legnica
 • Bilet zintegrowany Legnica ważny jest z wpisanym imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz naklejonym znaczkiem z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje Dolnośląskie, przez okres miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie.
 • Dokument tożsamości.


V. UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH:
 • posłowie i senatorowie RP,
 • inwalidzi wojenni – wojskowi,
 • przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu - wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych i ich przewodnicy,
 • osoby represjonowane będące inwalidami,
 • weterani działań poza granicami państwa- pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób,
 • dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności

VI. UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (50%):
 • studenci krajowych szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych,
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kombatanci i osoby represjonowane nie będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

VII. UWAGI:
 • Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami komunikacji publicznej (pks i pkp) lub dokumentów określonych w przepisach szczególnych
 • Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązują również na liniach nocnych.
 • Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie dotycza opłat za przewóz bagażu lub zwierzecia, z wyłaczeniem bagażu i zwierząt, o których mowa w przepisach porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt.
Opracowano na podstawie:
Uchwały nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen i opłat, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy.
Uchwały nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” oraz zmianie niektórych uchwał.
Uchwały nr VIII/72/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp z o. o. w Legnicy
Uchwała nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej Legnicy zmieniająca uchwałę nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy


I. PRZEJAZDY BEZPŁATNE – do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są następujące osoby, które legitymują się odpowiednio jednym ze wskazanych dokumentów:

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. PARLAMENTARZYŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Legitymacja poselska lub legitymacja senatorska.
2. DZIECI W WIEKU DO 4 LAT Urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka.
3. INWALIDA WOJENNY LUB WOJSKOWY I GRUPA INWALIDZKA Stosowna legitymacja wydana przez odpowiedni organ.
4. DZIECI, MŁODZIEŻ DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA ORAZ STUDENCI DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA DOTKNIĘCI INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (UPRAWNIENIE OBEJMUJE WYŁĄCZNIE PRZEJAZD Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCA POBYTU DO: PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ, OŚRODKA REHABILITACYJNO – WYCHOWAWCZEGO, DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚRODKA WSPARCIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I Z POWROTEM Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w ust. 2,
Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej d/s inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
4.1. PRZY PRZEJAZDACH DO I Z JEDNOSTEK UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEń ZDROWOTNYCH ALBO POMOCY SPOŁECZNEJ BĄDŹ ORGANIZUJĄCEJ TURNUSY REHABILITACYJNE, WRAZ Z JEDNYM Z DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 WYMAGANE JEST ZAŚWIADCZENIE (ZAWIADOMIENIE, SKIEROWANIE) OKREŚLAJĄCE ODPOWIEDNIO:
 • Termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia domu pomocy społecznej lub turnusie rehabilitacyjnym
 • Potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
5. OPIEKUN DZIECI, MŁODZIEŻY I STUDENTÓW DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Na podstawie okazania dokumentów i wskazania przez osobę niepełnosprawną, dotkniętą inwalidztwem, zaświadczenie wg wzoru MI-1/2002 albo zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.1. (Dz.U. Nr 179, poz. 1495 z 2002 r.)
6. PRZEWODNIK LUB OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO LUB WOJSKOWEGO - I GRUPA INWALIDZKA, OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI - I GRUPA INWALIDZKA Osoba pełnoletnia na podstawie wskazania przez osobę niepełnosprawną lub dotkniętą inwalidztwem
7. PRZEWODNIK LUB OPIEKUN OSOBY NIEWIDOMEJ – I GRUPA INWALIDZKA Osoba, która ukończyła 13 lat wskazana przez osobę niewidomą.
8. FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ NA SŁUŻBIE Legitymacja służbowa.
9. FUNKCJONARIUSZ CELNY NA SŁUŻBIE Legitymacja służbowa.
10. UMUNDUROWANY FUNKCJONARIUSZ POLICJI NA SŁUŻBIE Legitymacja służbowa.
11. ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ NA SŁUŻBIE Legitymacja służbowa.
12. ŻOŁNIERZ ODBYWAJĄCY NIEZAWODOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ Książeczka wojskowa z odpowiednim wpisem
13. CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH UZNANE ZA OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Legitymacja ofiary działań wojennych wystawiona przez organ rentowy
14. OSOBY STALE ZAMIESZKAŁE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA LEGNICY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Urzędowy dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w mieście Legnicy
15. OSOBY NIEWIDOME UZNANE ZA NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Legitymacja lub orzeczenie wydana przez odpowiedni organ
16. INNE OSOBY, KTÓRYM Z MOCY USTAW LUB PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH PRZYZNANE SĄ BEZPŁATNE PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dokumenty wymienione w ustawach lub przepisach szczególnych.


II. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW JEDNORAZOWYCH Z ULGĄ 50% UPRAWNIENI SĄ:

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
1. DZIECKO POWYŻEJ 4 LAT DO ODBYWANIA OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO Urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka.
2. DZIECI I MŁODZIEŻ POBIERAJĄCA NAUKĘ DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA – LEGITYMUJĄCA SIĘ:
 • zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły,
 • legitymacja szkolna określająca tożsamość i wiek osoby.
3. STUDENCI, SŁUCHACZE KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH, NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA: Legitymacja studencka wydana przez polskie uczelnie wyższe wraz z dowodem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku, legitymacja słuchacza kolegium z dowodem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku.
4. OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI, OSOBY NIEWIDOME JEŚLI NIE SĄ UZNANE ZA OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI:
 • orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (wraz z dowodem tożsamości)
 • orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, inwalidztwo I grupy (wraz z dowodem tożsamości)
 • orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolności do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, inwalidztwo I grupy (wraz z dowodem tożsamości)
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność w znacznym stopniu, wystawiona przez uprawniony organ,
 • dowód osobisty z wpisem o niepełnosprawności w znacznym stopniu,
 • inny dokument wydany przez uprawniony organ na okoliczność poświadczenia niepełnosprawności w znacznym stopniu (wraz z dowodem tożsamości)
5. INWALIDA WOJENNY I WOJSKOWY INNY NIŻ I GRUPA INWALIDZKA: Stosowna legitymacja wydana przez odpowiedni organ.
6. EMERYCI I RENCIŚCI ORAZ ICH MAŁŻONKOWIE, NA KTÓRYCH EMERYCI I RENCIŚCI OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIA RODZINNE I OKREŚLONE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI:
 • legitymacje emeryta określająca tożsamość lub okazywana wraz z dowodem tożsamości,
 • ważna legitymacja rencisty określająca tożsamość lub okazywana wraz z dowodem tożsamości,
 • dowód tożsamości wraz z dowodem należnej emerytury lub renty, najpóźniej z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w któym emeryt - recista korzysta z ulgowego przejazdu,
 • dowód tożsamości wraz z ważnym zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni organ emerytalno - rentowy.
7. INNE OSOBY, KTÓRYM Z MOCY USTAW LUB PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH PRZYZNANE SĄ ULGOWE PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO dokumenty wymienione w ustawach lub pzepisach szczególnych


III. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW JEDNORAZOWYCH:

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
Z ulgą 51 % uprawnieni są:
1. KOMBATANCI I INNE OSOBY REPRESJONOWANE: Stosowana legitymacja wydana przez odpowiedni organ


IV. SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W KOMUNIKACJI ZAMIEJSKIEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIAST, w których znajdują się docelowo przystanki linii zamiejskiej przysługują następującym osobom, które legitymują się odpowiednio jednym ze wskazanych dokumentów, ujętych w:
 • Z bezpłatnych przejazdów osoby wymienione w rozdziale I ust. od 1 do 7 i od 10 do 13 oraz w rozdziale II ust. 4.
 • Z ulgowych przejazdów osoby wymienione w rozdziale II ust. od 1 do 3 (w ust. 3 studenci bez ograniczenia wieku) oraz w ust. od 5 do 7.


V. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z IMIENNYM ULGOWYM BILETEM MIESIĘCZNYM:

L.P. OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH DOKUMENTY
Z ulgą 51 % uprawnieni są:
1. STUDENCI, SŁUCHACZE KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH, NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA Legitymacja studencka wydana przez polskie uczelnie wyższe wraz z dowodem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku, legitymacja słuchacza kolegium z dowodem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku
2. DOKTORANCI DO UKOŃCZENIA 35 ROKU ŻYCIA; OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA I STOPNIA ULGA PRZYSŁUGUJE DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA ROKU, W KTÓRYM UKOŃCZYŁY TE STUDIA Ważna legitymacja doktorancka.
Z ulgą 49 % uprawnieni są:
1. DZIECI I MŁODZIEŻ POBIERAJĄCA NAUKĘ DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA Legitymacja szkolna określająca tożsamość i wiek osoby.
Z ulgą 37 % uprawnieni są:
1. OSOBA NIEWIDOMA (INNA NIŻ I GRUPA INWALIDZKA) Dowód tożsamości wraz z ważnym zaświadczeniem i legitymacją wydaną przez odpowiedni organ.
Z ulgą 33 % uprawnieni są:
1. NAUCZYCIEL, NAUCZYCIEL AKADEMICKI Legitymacja nauczycielska, legitymacja nauczyciela akademickiego.


VI. UWAGI:
 • Bilet miesięczny (okresowy) ważny jest z legitymacją biletu miesięcznego.
 • Bilet autobusowy ulgowy bez dokumentu uprawniającego do ulgi, miesięczny bez wpisanego numeru legitymacji na znaczku, poprawiany, niewłaściwie skasowany, zniszczony oraz uszkodzony jest biletem nieważnym.
 • W przewozach osób liniami rekreacyjnymi nie mają zastosowania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.
 • Posiadacz biletu miesięcznego (okresowego) na daną linię komunikacyjną może korzystać z innej linii komunikacyjnej na odcinku, na którym ich trasy pokrywają się – posiadając wspólne przystanki.
 • Bilet miesięczny może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej przez pasażera (bez możliwości zakupu z data wsteczną) i uprawnia do przejazdu do dnia poprzedzającego tę datę w miesiącu następnym
 • Bilet miesięczny, okresowy – jest biletem o niekontrolowanej ilości przejazdów.
 • W środkach transportu miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w legnicy obowiązują bilety z nadrukiem „MPK sp. z o.o. Legnica” (bilet uważa się za skasowany, jeżeli posiada nadruk z kasownika określający datę i godzinę kasowania oraz numer pojazdu).
Opracowano na podstawie:
Uchwały nr 2/2014 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w Legnicy z 18 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia w życie „Taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt w komunikacji zamiejskiej MPK sp. z o. o. w Legnicy” oraz „Uprawnień do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji zamiejskiej MPK sp. z o. o. w Legnicy”.
Przepisów ustawowych o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy